ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และคณะ เข้าพบ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า หรือ "อว.ส่วนหน้า" โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับการแต่งตั้งเป็น อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดชุมพร ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน อาทิ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T), โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University), คลินิกเทคโนโลยี, หมู่บ้านวิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยี, การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย, และการบูรณาการหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

ทำเนียบ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO), อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. (Chicf Development Officer : CDO), และนางสาวพุทธพร ผ่องกาย ผู้ประสานงาน อว.ประจำจังหวัดชุมพร (Provincial Coordinator : PC) โดยมีหน้าที่ประสานการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนแผนงาน โครงการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนจังหวัดและส่งเสริมนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนจังหวัด เป็นหน่วยงานรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อประสานงานหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัด โดยปฎิบัติหน้าที่สอดคล้องกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำจังหวัดชุมพร

ปรับปรุงข้อมูล : 23/2/2564 16:04:51     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 36

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563
วันนี้ (พุธที่ 3 มีนาคม 2564) เวลา 06.30 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดช่วงเช้า ปล่อยขบวนบริเวณหน้าหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มายังตลาดใต้เคี่ยม เพื่อทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ และฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมัก โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะคิดให้เป็นระบบ รวมทั้งได้มีการแสดงทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะการเป็นผู้นำ ปรับทัศนคติในเรื่องการทำงานและสร้างจิตสาธารณะในตนเอง และให้นักศึกษาสามารถนำทักษะต่างๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 มีนาคม 2564     |      19
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "รักษ์หอยมือเสือ เก็บขยะทะเลอ่าวท่าชนะ"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส และ อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "รักษ์หอยมือเสือ เก็บขยะทะเลอ่าวท่าชนะ" ณ หลาดหนองน้ำบ้านดอนทะเล ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานีกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์หอยมือเสือซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เสี่ยงสูญพันธุ์ในพื้นที่อ่านท่าชนะให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป 
2 มีนาคม 2564     |      13