ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และคณะ เข้าพบ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า หรือ "อว.ส่วนหน้า" โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับการแต่งตั้งเป็น อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดชุมพร ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน อาทิ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T), โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University), คลินิกเทคโนโลยี, หมู่บ้านวิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยี, การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย, และการบูรณาการหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

ทำเนียบ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO), อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. (Chicf Development Officer : CDO), และนางสาวพุทธพร ผ่องกาย ผู้ประสานงาน อว.ประจำจังหวัดชุมพร (Provincial Coordinator : PC) โดยมีหน้าที่ประสานการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนแผนงาน โครงการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนจังหวัดและส่งเสริมนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนจังหวัด เป็นหน่วยงานรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อประสานงานหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัด โดยปฎิบัติหน้าที่สอดคล้องกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำจังหวัดชุมพร

ปรับปรุงข้อมูล : 23/2/2564 16:04:51     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 78

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิตเข้าชมฐานการเรียนรู้ ม.แม่โจ้-ชุมพร
วันนี้ ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30-13.00 น. นายอภิสิทธิ์ ดำชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน เข้าชมฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำชมฐานการเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางทะเล (อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (คุณกฤษ พลไทย), การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (คุณณิชาพล บัวทอง), พิพิธภัณฑ์แมลง (อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย), การดำน้ำแบบ Scuba Diving (คุณชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์), การเลี้ยงสาหร่ายทะเล (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น), การเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ (คุณชัยวิชิต เพชรศิลา), และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อาจารย์ ดร.เชษฐ ใจเพชร)
9 เมษายน 2564     |      12
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากร การตลาดและการทำตลาดออนไลน์ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การตลาดและการตลาดออนไลน์ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 2 จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น สนับสนุนและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
9 เมษายน 2564     |      3
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ม.แม่โจ้-ชุมพร ให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งสองวันมีคณะกรรมการเครือข่าย KBO จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดชุมพร และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพรเข้าร่วม 40 คน
7 เมษายน 2564     |      8
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประชุมขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 3589/2562 ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชุมพรสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication:GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสินค้าสับปะรดสวี กล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ของจังหวัดชุมพรให้สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายได้ โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานทั้งนี้ จากการประชุม กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายงานว่า นอกจากสินค้าสับปะรดสวี กล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ยังมีสินค้าหลายชนิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน เช่น กาแฟถ้ำสิงห์ กล้วยหอมทองละแม และทุเรียนชุมพร โดยนายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร และผู้แทนเกษตรจังหวัดชุมพร ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสินค้าซึ่งอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI คือ กล้วยหอมทองละแม และทุเรียนชุมพรทั้งนี้ มติที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสินค้ากล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร ที่ชุมชนมีความต้องการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการพิสูจน์ทางเคมีในกล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชุมชนต่อไป
2 เมษายน 2564     |      18