มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
1. ภาพบนเวปไซต์ มจ.-ชพ.
2. โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
COVID-19
E-Book ผลงานทางวิชาการ
TOR สายวิชาการ
TOR สายสนับสนุนวิชาการ
TOR สายสนับสนุนวิชาการ
Video : Present MAEJO-CHUMPHON
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อตกลงปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
โครงการสหกิจศึกษา
โครงสร้าง
งานกิจการนักศึกษา
งานเกษตรแม่โจ้ @ ชุมพร
งานคลังและพัสดุ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
งานบริการการศึกษา
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริหารและธุรการ
งานปฏิบัติการห้องสมุด
งานประชาสัมพันธ์
งานวิ่ง
งานอ.ป๋อม
ท่องเที่ยวและบริการ
แนวทางปฏิบัติงานฯ
แบบฟอร์มคำขอบ้านพักสำหรับบุคลากร
แบบฟอร์มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
แบบฟอร์มปัญหาพิเศษ
ประกวดราคาโรงจอดรถ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ (12 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสถานีวิทยุ แม่โจ้ ชุมพร
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz
ประกาศรับสมัครงาน
แผนการศึกษาประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครงาน/รับสมัครอาจารย์
รับสมัครอาจารย์แม่โจ้-ชุมพร
สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เอกสารข้อเสนอโครงการ สกอ.ภาคใต้61
เอกสารประกอบ โครงการ MOU ร่วมกับโรงเรียน
เอกสารปัญหาพิเศษ
1210.pdf
1211.pdf
2.-มคอ2.-สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ-หลัก.pdf
26ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาอังกฤษครั้งที่-1.pdf
319.pdf
Insanity_Nutrition_Guide.pdf
mju2023-11_738056b8a9bb9e5pdf.pdf
Scan2024-01-11_102032ผลการคัดเลือกผู้ได้รับ รางวัลครูด.pdf
กำหนดการงานวิทยาศาสตร์ Open House แม่โจ้-ชุมพร (แก้ล่าสุด).pdf
คำร้องผ่อนผันทหาร58
คู่มือสำหรับผ่อนผันทหาร
แจ้งกำหนดการการทะเบียนประจำภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559.pdf
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2
แบบฟอร์มจัดตั้งชมรม
แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2567.pdf
ใบความรู้คู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์-1
ใบความรู้คู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์-1
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2564-ลงวันที่-27-ต.ค.64.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐาน.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการสร้างสื่อแบบผสม.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการสร้างสื่อแบบผสม.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์.pdf
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนฯ.pdf
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก30062565.pdf
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่3.pdf
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฎิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.pdf
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมการใช้ห้อ.pdf
เมนูแบบฟอร์มสำหรับ นศ.
รายระเอียดชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการสร้างสื่อแบบผสม.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์.pdf
รายละเอียดชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์.pdf
รายละเอียดชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐาน.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนการสร้างสื่อแบบผสม.pdf