มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มิถุนายน 2566
07
9:00 - 10:00
พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ประจำปี 2566
สถานที่ : ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : วงสรวงพระพิรุณทรงนาค ประจำปี 2566 (ผู้บริหารทุกท่าน+บุคลากร)
13:30 - 16:00
ประชุม คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
มิถุนายน 2566
08
9:00 - 12:00
การจัดทำแผนปฏิบัติการ Action plan 1 ฟาร์ม 1 วิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : การจัดทำแผนปฏิบัติการ Action plan 1 ฟาร์ม 1 วิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+ อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์+ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
10:00 - 12:00
ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ ต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือ กับ ผอ,ศูนย์ AIC ชุมพร
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ผอ,ศูนย์ AIC ชุมพร (ผศ.ดร.ศรัญ และคณะ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ การขับเคลื่อน กิจกรรมการขับเคลื่อน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและเกษตรอินทรีย์ ชุมพร ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ ต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือ
13:30 - 15:00
ตรวจคุณสมบัติ
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ภาษาอังกฤษ อาจารย์รัฐศาสตร์ (คณบดี)
มิถุนายน 2566
09
9:30 - 12:00
ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์ฯ
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : การจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาตนเอง และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์ฯ (คณบดี)
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : คณะกรรมการบริหาร (ผู้บริหารทุกท่าน)
มิถุนายน 2566
10
มิถุนายน 2566
11
มิถุนายน 2566
09
9:30 - 12:00
ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์ฯ
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : การจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาตนเอง และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์ฯ (คณบดี)
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : คณะกรรมการบริหาร (ผู้บริหารทุกท่าน)