มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มิถุนายน 2566
03
มิถุนายน 2566
04
มิถุนายน 2566
05
มิถุนายน 2566
06
9:00 - 12:00
ประชุมแผนการสอนของรัฐศาสตร์ การจัดการ ท่องเที่ยว
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมแผนการสอนของรัฐศาสตร์ การจัดการ ท่องเที่ยว (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ+อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ+อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
11:00 - 12:00
ขอเข้าหารือ
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด+ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ ขอเข้าหารือ
14:30 - 16:00
ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มิถุนายน 2566
07
9:00 - 10:00
พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ประจำปี 2566
สถานที่ : ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : วงสรวงพระพิรุณทรงนาค ประจำปี 2566 (ผู้บริหารทุกท่าน+บุคลากร)
13:30 - 16:00
ประชุม คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
มิถุนายน 2566
05