มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
กรกฎาคม 2566
01
9:30 - 12:00
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 (คณบดี)
กรกฎาคม 2566
02
กรกฎาคม 2566
03
13:00 - 16:00
ประชุม GE กับหลักสูตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุม GE กับอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
กรกฎาคม 2566
04
กรกฎาคม 2566
05
9:30 - 12:00
ประชุมเตรียมงานเปิดบ้าน
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมเตรียมงานเปิดบ้าน (ผู้บริหารทุกท่าน+อาจารย์ประจำหลักสูตร+หัวงานทุกงาน+งานบริการวิชาการและวิจัย)
13:30 - 16:00
ประชุม คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรกฎาคม 2566
03
13:00 - 16:00
ประชุม GE กับหลักสูตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุม GE กับอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)