มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มิถุนายน 2566
16
13:30 - 16:00
ขอเชิญประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และจัดทำแนวทางในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์(คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร)
มิถุนายน 2566
17
มิถุนายน 2566
18
มิถุนายน 2566
19
9:00 - 12:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการและจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มูลค่าสูง
สถานที่ : ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
รายละเอียด : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการและจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มูลค่าสูงโดย สำนักงานเกษตรฯ จังหวัดชุมพร (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร)
13:30 - 16:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร)
มิถุนายน 2566
20
9:30 - 12:00
ขออนุญาตนัดหมายเรื่องการจัดทำแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้ เพื่อตอบยุทธศาสตร์ตามจัวชี้วัดต่างๆ
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : เรื่องการจัดทำแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้ เพื่อตอบยุทธศาสตร์ตามจัวชี้วัดต่างๆ (ผู้บริหารทุกท่าน+งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ)
15:00 - 16:00
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมงานเปิดบ้าน
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมเปิดบ้าน (ผู้บริหารทุกท่าน+หัวหน้างานทุกงาน+อาจารย์ประธานประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร)
มิถุนายน 2566
18