มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มิถุนายน 2566
15
9:00 - 16:30
โครงการเสวนา การพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : โครงการเสวนา การพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้บริหารทุกท่าน)
มิถุนายน 2566
16
13:30 - 16:00
ขอเชิญประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และจัดทำแนวทางในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์(คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร)
มิถุนายน 2566
17
มิถุนายน 2566
18
มิถุนายน 2566
19
9:00 - 12:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการและจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มูลค่าสูง
สถานที่ : ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
รายละเอียด : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการและจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มูลค่าสูงโดย สำนักงานเกษตรฯ จังหวัดชุมพร (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร)
13:30 - 16:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร)
มิถุนายน 2566
17