มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มิถุนายน 2566
13
10:00 - 12:00
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก (ผู้บริหาร+ บุคลากรทุกคน)
13:30 - 16:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2566 (คณบดี)
มิถุนายน 2566
14
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2565 (คณบดี)
13:30 - 16:00
ประชุมสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
มิถุนายน 2566
15
9:00 - 16:30
โครงการเสวนา การพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : โครงการเสวนา การพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้บริหารทุกท่าน)
มิถุนายน 2566
16
13:30 - 16:00
ขอเชิญประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และจัดทำแนวทางในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์(คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร)
มิถุนายน 2566
17
มิถุนายน 2566
15
9:00 - 16:30
โครงการเสวนา การพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : โครงการเสวนา การพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้บริหารทุกท่าน)