มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มิถุนายน 2566
09
9:30 - 12:00
ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์ฯ
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : การจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาตนเอง และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์ฯ (คณบดี)
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : คณะกรรมการบริหาร (ผู้บริหารทุกท่าน)
มิถุนายน 2566
10
มิถุนายน 2566
11
มิถุนายน 2566
12
9:00 - 12:00
ประชุมติดตามงานการศึกษา
สถานที่ : ห้องสมุด อาคาร 80 ปี แม่โจ้
รายละเอียด : ประชุมติดตามงานการศึกษา (คณบดี+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+งานบริการการศึกษาทุกคน)
13:30 - 15:00
ประชุมงานบริการวิชาการและวิจัย
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมงานบริการวิชาการและวิจัย (คณบดี+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+งานบริการวิชาการและวิจัยทุกคน)
มิถุนายน 2566
13
10:00 - 12:00
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก (ผู้บริหาร+ บุคลากรทุกคน)
13:30 - 16:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2566 (คณบดี)
มิถุนายน 2566
11