มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มิถุนายน 2566
29
9:00 - 17:00
อบรมหลักสูตร
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : อบรมหลักสูตร (ผู้บริหารทุกท่าน+บุคลากร)
9:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1210 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแมม่โจ้
รายละเอียด : สอบสัมภาษณ์ ตำแแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1210 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สัังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
11:00 - 12:00
ประชุม MAGLEAD
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผน แลระบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teamsที่แม่โจ้--ชุมพร
รายละเอียด : ประชุม MAGLEAD แนวทางการพัฒนาแม่โจ้ชุมพร
มิถุนายน 2566
30
9:00 - 17:00
อบรมหลักสูตร
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : อบรมหลักสูตร (ผู้บริหารทุกท่าน+บุคลากร)
กรกฎาคม 2566
01
9:30 - 12:00
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 (คณบดี)
กรกฎาคม 2566
02
กรกฎาคม 2566
03
13:00 - 16:00
ประชุม GE กับหลักสูตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุม GE กับอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
กรกฎาคม 2566
01
9:30 - 12:00
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 (คณบดี)