มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
กรกฎาคม 2566
05
9:30 - 12:00
ประชุมเตรียมงานเปิดบ้าน
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมเตรียมงานเปิดบ้าน (ผู้บริหารทุกท่าน+อาจารย์ประจำหลักสูตร+หัวงานทุกงาน+งานบริการวิชาการและวิจัย)
13:30 - 16:00
ประชุม คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรกฎาคม 2566
06
10:00 - 17:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สถานที่ : โรงแรมมรกตชุมพร
รายละเอียด : ประชุม การขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัดชุมพร (คณบดี)
13:00 - 16:00
ประชุมปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร 1.ลักสูตรสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 2.หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ+อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น+งานบริการการศึกษา)
กรกฎาคม 2566
07
9:30 - 12:00
ประชุมอนุกรรมการการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและวิจัย
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมอนุกรรมการการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและวิจัย (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+งานบริการวิชาการและวิจัย+คณะกรรมการทุกท่าน)
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้บริหารทุกท่าน+รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ+รักษาการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ)
กรกฎาคม 2566
08
9:00 - 12:00
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคสมทบ (ผู้บริหารทุกคน)
กรกฎาคม 2566
09
กรกฎาคม 2566
07
9:30 - 12:00
ประชุมอนุกรรมการการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและวิจัย
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมอนุกรรมการการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและวิจัย (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+งานบริการวิชาการและวิจัย+คณะกรรมการทุกท่าน)
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้บริหารทุกท่าน+รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ+รักษาการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ)