มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
พฤษภาคม 2566
27
พฤษภาคม 2566
28
พฤษภาคม 2566
29
9:30 - 11:00
การประชุมหารือ mou วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอนัดพบ คุยเรื่อง โครงการ กับ การเรียนการสอนร่วมกัน (คณบดี+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์)
13:00 - 13:15
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : เทศบาลตำบลละแม
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
13:30 - 13:40
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
14:00 - 14:25
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : โรงพยาบาลละแม
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
พฤษภาคม 2566
30
พฤษภาคม 2566
31
9:30 - 10:00
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : อำเภอละแม
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
10:30 - 11:00
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : โรงเรียนละแมวิทยา
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
13:30 - 16:00
ประชุม ผู้บริหารพบบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปี 2566
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : ประชุม ผู้บริหารพบบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปี 2566
พฤษภาคม 2566
29
9:30 - 11:00
การประชุมหารือ mou วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอนัดพบ คุยเรื่อง โครงการ กับ การเรียนการสอนร่วมกัน (คณบดี+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์)
13:00 - 13:15
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : เทศบาลตำบลละแม
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
13:30 - 13:40
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
14:00 - 14:25
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : โรงพยาบาลละแม
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)