มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มิถุนายน 2566
25
มิถุนายน 2566
26
8:30 - 16:30
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565 - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
มิถุนายน 2566
27
8:30 - 16:30
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
15:00 - 19:00
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงสู่รั้วอินทนิล รับขวัญน้องใหม่
สถานที่ : ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด : เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงสู่รั้วอินทนิล รับขวัญน้องใหม่ (คณบดี)
มิถุนายน 2566
28
8:30 - 9:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ MJU Reinventing : Smart & Modern Agricultural Technology Innovation (SMATI) ครั้งที่2/2566 (ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้) (คณบดี)
9:00 - 12:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 (คณบดี)
13:30 - 15:00
ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำราชอาณาจักรไทย
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำราชอาณาจักรไทย มีความประสงค์ขอเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และต้องการพบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และสนทนาในหัวข้อโอกาสความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (ผู้บริหารทุกท่าน)
13:30 - 16:30
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566 (คณบดี)
มิถุนายน 2566
29
9:00 - 17:00
อบรมหลักสูตร
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : อบรมหลักสูตร (ผู้บริหารทุกท่าน+บุคลากร)
9:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1210 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแมม่โจ้
รายละเอียด : สอบสัมภาษณ์ ตำแแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1210 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สัังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
11:00 - 12:00
ประชุม MAGLEAD
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผน แลระบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teamsที่แม่โจ้--ชุมพร
รายละเอียด : ประชุม MAGLEAD แนวทางการพัฒนาแม่โจ้ชุมพร
มิถุนายน 2566
27
8:30 - 16:30
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
15:00 - 19:00
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงสู่รั้วอินทนิล รับขวัญน้องใหม่
สถานที่ : ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด : เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงสู่รั้วอินทนิล รับขวัญน้องใหม่ (คณบดี)