มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
พฤษภาคม 2566
25
11:00 - 12:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
สถานที่ : (ยังไม่ระบุห้อง)
รายละเอียด : ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและการบริการวิชาการ)
พฤษภาคม 2566
26
พฤษภาคม 2566
27
พฤษภาคม 2566
28
พฤษภาคม 2566
29
9:30 - 11:00
การประชุมหารือ mou วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอนัดพบ คุยเรื่อง โครงการ กับ การเรียนการสอนร่วมกัน (คณบดี+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์)
13:00 - 13:15
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : เทศบาลตำบลละแม
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
13:30 - 13:40
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
14:00 - 14:25
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
สถานที่ : โรงพยาบาลละแม
รายละเอียด : เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
พฤษภาคม 2566
27