มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มิถุนายน 2566
23
8:30 - 16:30
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
9:00 - 16:30
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และ ผู้บริหารพบผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียด : รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และ ผู้บริหารพบผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (ผู้บริหารทุกคน)
มิถุนายน 2566
24
มิถุนายน 2566
25
มิถุนายน 2566
26
8:30 - 16:30
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565 - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
มิถุนายน 2566
27
8:30 - 16:30
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2565 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร+รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ)
15:00 - 19:00
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงสู่รั้วอินทนิล รับขวัญน้องใหม่
สถานที่ : ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด : เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงสู่รั้วอินทนิล รับขวัญน้องใหม่ (คณบดี)
มิถุนายน 2566
25