สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานรับเข้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 0805359909 

สมัครเข้าศึกษาต่อ (คลิก Link ที่สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ)

:: หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ม.6/ปวช)::  :: หลักสูตร 4 เทียบเข้าเรียน(รับผู้จบ ปวส.ขึ้นไป) ::
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
- เทคโนโลยีการผลิตพืช
- การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
- การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
- การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
- เทคโนโลยีการผลิตพืช
- การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
- การเมืองและการปกครองท้องถิ่น (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
- การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 หลักสูตร 4 ปี

- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า
- ปวช. ทุกประเภทวิชา
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน

กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาประมง หรือ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ เท่านั้น หรือ
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาพืชศาสตร์ เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า
ระเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา  ขึ้นไป
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ขั้นตอนการสมัคร

 สำหรับผู้สมัครรอบโควต้า

     1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับโควต้า (วันที่ 20 ตุลาคม 2564)
     2. พิมพ์ใบสมัครผ่านระบบมหาวิทยาลัยและชำระค่าสม้คร (300 บาท) ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564
     3. จัดส่งเอกสารใบสม้ครและหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร
ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1”) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A4 โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสาร (เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา) ดังต่อไปนี้
  1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย
  2. สําเนา-ใบชําระเงินค่าสมัคร 300 บาท
  3. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน
  4. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 4-6 ภาคการศึกษา GPAX เป็นไปตามเกณฑ์
  5. สําเนา-แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จ หรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ชําระเงินค่าสมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 15/10/2564 11:44:43
, จำนวนการเข้าดู 0