หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ สำหรับใช้ในการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ โดยหลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการทั่วไป ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ ความรู้ภาษาต่างประเทศ การศึกษานอกสถานที่  <<กำหนดการฝึกอบรม คลิ๊กที่นี่>>

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

       จำนวน 20 คน

สถานที่ฝึกอบรม

         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  99 หมู่ 5 ตำบลละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ

วัน   เดือน  ปี

การรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.chumphon.mju.ac.th หรือส่งเอกสารการสมัคร เบอร์แฟกซ์ ๐๗๗-๕๑๙๔๙๗ หรือยื่นส่งเอกสารการขอสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เลขที่ ๙๙ หมู่ ๕ บ้านแหลมสันติ           ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ๘๖๑๗๐โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๑๙๔๙๕

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ่านเว็บไซต์ http://www.chumphon.mju.ac.th

การสอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 - สอบความรู้ทั่วไป (แบบปรนัย)         เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.    

 - สอบสัมภาษณ์                            เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.    

กรรมการสอบ

 - กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วย- ผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพและหรือ

   สมาคมธุรกิจนำเที่ยวและหรือมัคคุเทศก์อาชีพ

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง 

 - อาจารย์ภารวี ขจรไพบูลย์

 - อาจารย์จุฑามาส เพ็งโคนา

 - อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี

หมายเหตุ  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง

              เป็นหลักฐานในการสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบ

สถานที่สอบคัดเลือก

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร   ตำบลละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

ประกาศผลการสอบ

คัดเลือกเข้ารับการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารบุญรอด      ศุภอุดมฤกษ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร  

และทางเว็บไซต์ http://www.chumphon.mju.ac.th

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. (ไม่เกิน ๘ ชม./วัน)

การสอบจบหลักสูตรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๔

ประกาศผลสอบการประเมินความรู้ /ปิดโครงการฯ

วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๔

สอบถามรายละเอียดการสมัคร เพิ่มเติมที่  ดร.วีรภรณ์ (อ.กุ้ง) 089-191-6005

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทางศูนย์ฝึกอบรมจะประกาศให้ทราบต่อไป

ค่าสมัครและค่าอบรม
สมัครและอบรมฟรี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.  มีสัญชาติไทย
3.  ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด
4.  ต้องฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่เปิดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
5.  มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

การประเมินผลการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้ ใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อตัดสินผลการฝึกอบรม ดังนี้ เกณฑ์ตัดสินว่า “ผ่าน” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) ต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรทั้งหมด
2) ต้องสอบผ่านภาคทฤษฎี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3) ต้องสอบผ่านภาคปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
4) ต้องผ่านการศึกษานอกสถานที่ ในโมดูล 5 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เส้นทาง

เกณฑ์ตัดสินว่า “ไม่ผ่าน” คือ ต่ำกว่าเกณฑ์ “ผ่าน” ที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้

 การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ ต้องผ่านการประเมินผลการฝึกอบรม ในเกณฑ์ “ผ่าน” จึงจะได้รับวุฒิบัตรว่าผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการฝึกอบรม ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เพื่อนำไปประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ ต่อไป

วิธีการสมัคร

  1. Download เอกสารใบสมัคร  [WORD]  [PDF]
  2. กรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน

หลักฐานที่ใช้สมัคร จำนวน 3 ชุด
1  รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3  สำเนาทะเบียนบ้าน
4  สำเนาหลักฐานการศึกษา
5  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล

ส่งมาที่  ดร.วีรภรณ์  โตคีรี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.วีรภรณ์ (อ.กุ้ง) 089-191-6005 หรือ คุณนิพนธ์ 083-092-5539


ปรับปรุงข้อมูล 22/7/2564 12:52:37
, จำนวนการเข้าดู 615