หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ สำหรับใช้ในการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ โดยหลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการทั่วไป ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ ความรู้ภาษาต่างประเทศ การศึกษานอกสถานที่

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

       จำนวน 20 คน

สถานที่ฝึกอบรม

         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  99 หมู่ 5 ตำบลละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

วันรับสมัคร

        สอบถามรายละเอียดการสมัคร เพิ่มเติมที่  ดร.วีรภรณ์ (อ.กุ้ง) 089-191-6005


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผู้ลงทะเบียน)  ทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  - ชุมพร 

กำหนดการ
    จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทางศูนย์ฝึกอบรมจะประกาศให้ทราบต่อไป

ค่าสมัครและค่าอบรม
สมัครและอบรมฟรี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.  มีสัญชาติไทย
3.  ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด
4.  ต้องฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่เปิดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
5.  มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

การประเมินผลการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้ ใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อตัดสินผลการฝึกอบรม ดังนี้ เกณฑ์ตัดสินว่า “ผ่าน” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) ต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรทั้งหมด
2) ต้องสอบผ่านภาคทฤษฎี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3) ต้องสอบผ่านภาคปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
4) ต้องผ่านการศึกษานอกสถานที่ ในโมดูล 5 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เส้นทาง

เกณฑ์ตัดสินว่า “ไม่ผ่าน” คือ ต่ำกว่าเกณฑ์ “ผ่าน” ที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้

 การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ ต้องผ่านการประเมินผลการฝึกอบรม ในเกณฑ์ “ผ่าน” จึงจะได้รับวุฒิบัตรว่าผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการฝึกอบรม ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เพื่อนำไปประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ ต่อไป

วิธีการสมัคร

  1. Download เอกสารใบสมัคร  [WORD]  [PDF]
  2. กรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน

หลักฐานที่ใช้สมัคร จำนวน 3 ชุด
1  รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3  สำเนาทะเบียนบ้าน
4  สำเนาหลักฐานการศึกษา
5  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล

ส่งมาที่  ดร.วีรภรณ์  โตคีรี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.วีรภรณ์ (อ.กุ้ง) 089-191-6005 หรือ คุณนิพนธ์ 083-092-5539


ปรับปรุงข้อมูล 22/5/2564 8:49:34
, จำนวนการเข้าดู 615