• ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม ภาษาไทย    :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ)

  ชื่อย่อ ภาษาไทย    :  บธ.บ. (การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ)

  ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration (Entrepreneurial Management)

  ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ   :  B.B.A. (Entrepreneurial Management)

  วิชาเอก ไม่มี

 • การพัฒนาหลักสูตร

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการหลักสูตรและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก  การพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม การบริการ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และการเป็นผู้ประกอบการ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและบริการสังคม รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการบริหารและการเป็นผู้ประกอบการ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีทักษะ (Skill) ด้านการประกอบกิจการธุรกิจ ( Entrepreneur)  ด้านจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) และด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ นอกจากนี้ ได้มีการบริหารหลักสูตรร่วมกับอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ภาคเอกชน เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การประกอบธุรกิจเป็นอาชีพอิสระ

  การดำเนินการหลักสูตรนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการตื่นตัวในศาสตร์ของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการคิดและทำแบบผู้ประกอบการ มีแรงบันดาลใจในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและโอกาสต่างๆ ได้ และมีองค์ความรู้ในศาสตร์ของการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ควบคู่กับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และเตรียมพร้อมรับกับนโยบาย Thailand 4.0

 • ผลสัมฤทธิการเรียนรู้ (PLO)
PLO1 บัณฑิตมีองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน และนำเสนอ
PLO2 บัณฑิตสามารถแยกแยะ ชี้เฉพาะ ประยุกต์ใช้หลักการของผู้ประกอบการในการจัดการธุรกิจ ประยุกต์ใช้ผ่านแผนกลยุทธ์ การปรึกษาโครงการและ/หรือการดำเนินการของเจ้าของธุรกิจ สามารถกำหนดนิยาม หลักการของการทำธุรกิจและข้อเสนอของธุรกิจใหม่
PLO3 บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนิธุรกิจใหม่ มีการผลิตสินค้าและบริการ นวัตกรรม รวมถึงกระบวนการดำเนินธุรกิจ การตลาด และการจัดการองค์การด้วยกระบวนการใหม่ๆ มาใช้กับการบริหารธุรกิจ และการจัดการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล
PLO4 บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมเปิดรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มองหาโอกาสทางธุรกิจและการรับรู้โอกาส           มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของธุรกิจให้มีความเหมาะสม
PLO5 บัณฑิตมีความเข้าใจทิศทางกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ ในด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะทางด้านการสื่อสาร เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความฉลาดรู้ทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
PLO6 บัณฑิตมีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ เช่น การเผชิญกับปัญหาเชิงระบบของตัวธุรกิจ ปัญหารายวันที่เกิดแก่ลูกค้าและสินค้าบริการ เข้าใจตัวปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดทางเลือกในการตัดสินใจ ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ
PLO7 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตน และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้สีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

ปีที่ รายละเอียด
1 บัณฑิตมีองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน และนำเสนอ
2 บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้หลักการของผู้ประกอบการในการจัดการธุรกิจ ผ่านแผนกลยุทธ์ การปรึกษาโครงการและ/หรือการดำเนินการของเจ้าของธุรกิจ บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ มีการผลิตสินค้าและบริการ นวัตกรรม รวมถึงกระบวนการดำเนินธุรกิจ การตลาด และการจัดการองค์การด้วยกระบวนการใหม่ๆ มาใช้กับการบริหารธุรกิจ และการจัดการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล
3 บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมเปิดรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มองหาโอกาสทางธุรกิจและการรับรู้โอกาส มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของธุรกิจให้มีความเหมาะสม บัณฑิตมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความฉลาดรู้ทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
4 บัณฑิตมีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ เช่น การเผชิญกับปัญหาเชิงระบบของตัวธุรกิจ ปัญหารายวันที่เกิดแก่ลูกค้าและสินค้าบริการ เข้าใจตัวปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดทางเลือกในการตัดสินใจ ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตน และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้สีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (โดยเฉพาะหลักสูตรที่เริ่มดำเนินการในปี 2561 เป็นต้นไป)


 • โครงสร้างหลักสูตร
  1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  126 หน่วยกิต
  2) โครงสร้างหลักสูตร
             1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

     1) ต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และต้องไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับอักษร I และหรือ Op

     2) ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

     3) ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

    4) ต้องผ่านการเข้ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนดได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี

    5) นักศึกษาทุกคนต้องเข้าทดสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    6) นักศึกษาทุกคนต้องเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    7) ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหรือหนี้สินอื่นๆที่มหาวิทยาลัยรับรู้

 

ระบบการจัดการศึกษา

1) ระบบ
      1.1 การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
      1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
      1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค

2) การดำเนินการหลักสูตร
      2.1 วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
         -  ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม

         -  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
         1) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) หรือผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

         2) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยา ลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

          

ภาพประกอบ สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

   

    

    


ปรับปรุงข้อมูล 6/6/2565 8:23:48
, จำนวนการเข้าดู 1859