การวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ ด้วยเทคนิค PCR

งานเกษตรแม่โจ้@ชุทพร 2 - 10 เมษายน 2563

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 ภายนอก นางสาวอภิญญา ปานโชติ
หน่วยงาน : วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วันที่ลงทะเบียน : 14/1/2563 11:08:05
2 ภายนอก จุติมา มาสรักษา
หน่วยงาน : นักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 14/1/2563 14:35:23
3 ภายนอก รุ่งนภา อรัญญะ
หน่วยงาน : นักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 14/1/2563 14:39:29
4 ภายนอก นางสาวศศิวิมล สีนุ้ยคง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 14/1/2563 14:44:24
5 ภายนอก นางสาวเสาวณี แสงบ้านยาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 14/1/2563 14:49:57
6 ภายนอก นางสาวอัมรา คงชายตรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 14/1/2563 14:57:49
7 ภายนอก รัตติยากร บัวทอง
หน่วยงาน : ลาดกระบัง
วันที่ลงทะเบียน : 14/1/2563 15:23:19
8 ภายนอก นพดล แสงจันทร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 14/1/2563 20:34:35
9 ภายนอก จริยา พุฒศรี
หน่วยงาน : นักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 14/1/2563 21:57:37
10 ภายนอก ศักดิ์ชัย หีดศิริ
หน่วยงาน : -
วันที่ลงทะเบียน : 15/1/2563 10:47:20
11 ภายนอก ณัฐวดี เล็กพุ่ม
หน่วยงาน : -
วันที่ลงทะเบียน : 15/1/2563 13:21:54
12 ภายนอก นางสาวฐิติมา กรดสุวรรณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ -ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 17/1/2563 11:03:26
13 ภายนอก นางสาวอาภาพร ชูผล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 17/1/2563 11:03:50
14 ภายนอก วรวัฒน์ ขุนดำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 17/1/2563 11:04:33
15 ภายนอก นิชดา กาลรักษ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 18/1/2563 13:05:42
16 ภายนอก นางสาวอนันฎา ทิพอักษร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 19/1/2563 20:48:06
17 ภายนอก นาย ติญ ฉันนะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 20/1/2563 7:50:44
18 ภายนอก กานติมา บุญเรือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ่-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 20/1/2563 10:15:08
19 ภายนอก นาย ธนพล ตั้งรุ่งเจริญ
หน่วยงาน : ภายนอก
วันที่ลงทะเบียน : 21/1/2563 8:11:38
20 ภายนอก พงศ์วรา อินทะนิน
หน่วยงาน : ภายฯอก
วันที่ลงทะเบียน : 21/1/2563 8:42:02
21 ภายนอก ปัญญา แสนกล้า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 25/1/2563 21:08:15
22 ภายนอก นางสาวสายสมร นาโควงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ลงทะเบียน : 26/1/2563 20:53:27
23 ภายนอก ปิยนุช จันทรัมพร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 3/2/2563 14:25:51
24 ภายนอก นายสุเทพ ประเสริฐศรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 3/2/2563 14:32:27
25 ภายนอก ภูมินทร์ มณีเย็น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 3/2/2563 14:34:19
26 ภายนอก ณัฐดนัย แมนยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 3/2/2563 14:59:31
27 ภายนอก นายณัฐกิตติ์ ปราบพาล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 3/2/2563 14:59:56
28 ภายนอก นางสาวสุธาสินี รุ่งแสง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 3/2/2563 15:23:28
29 ภายนอก นางสาวณัฐธิดา บุตรวัน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 3/2/2563 15:24:43
30 ภายนอก กัญญาณัฐ ศรีสุขภู่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 3/2/2563 15:27:14
31 ภายนอก นายพงษ์พัฒน์? สง?ระวิ?
หน่วยงาน : บจก.? ซิสเคม แอครีคัลเจอร์?รัล
วันที่ลงทะเบียน : 3/2/2563 23:55:16
32 ภายนอก ศิริยศ แช่มช้อย
หน่วยงาน : ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว
วันที่ลงทะเบียน : 4/2/2563 8:21:26
33 ภายนอก นาย พงศ์เพชร เพ็ชรโสม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 4/2/2563 10:47:44
34 ภายนอก นาย วรภทัร ชุมขุน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 11/2/2563 8:23:37
35 ภายนอก อรอิณท์ สายนำทาน
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทีัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน
วันที่ลงทะเบียน : 11/2/2563 22:47:16
36 ภายนอก บุณฑิกา อินทะริง
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน
วันที่ลงทะเบียน : 11/2/2563 22:50:12
37 ภายนอก นายการัณย์ หวานชื่น
หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันที่ลงทะเบียน : 13/2/2563 12:04:49
38 ภายนอก ภานุวัฒน์ สังข์คุ้ม
หน่วยงาน : แม่โจ้ ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 17/2/2563 11:01:04
39 ภายนอก นางสาววรานิษฐ์ สุนทรรุจิพันธ์
หน่วยงาน : แม่โจ้ ชุมพร
วันที่ลงทะเบียน : 17/2/2563 11:02:11
จำนวนผู้ลงทะเบียน
39 / 100
วันที่อบรม-สัมมนา :
10/4/2563
ช่วงเวลา :
9:00 - 16:00
สถานที่ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ติดต่อสอบถาม :
ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
เอกสารประกอบ :