ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

รับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น 2

22/7/2564 12:52:37

หลักสูตรปริญญาตรี

17/6/2564 22:26:01

สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2562)

17/6/2564 22:20:42

สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2562)

18/5/2564 13:55:56

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

29/11/2563 14:54:12

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร

29/11/2563 14:50:17

การสำรวจปริมาณและการแพร่กระจายของหอยมือเสือบริเวณแนวประการังน้ำตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

4/10/2563 23:40:20

คู่มือท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์ โดย อาจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว

3/10/2563 23:18:17

การสำรวจความหลากหลายของหอยสองฝาและแนวทางการจัดการทรัพยากรบริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

3/10/2563 23:14:40

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2561)

17/5/2563 14:21:17

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

18/11/2562 14:34:14

โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 1

1/8/2562 11:38:39

สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง 2561)

24/6/2562 11:26:00

สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2562)

13/6/2562 11:40:33

ระบบลงทะเบียน "โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน"

23/3/2562 0:21:13

แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

8/12/2559 10:13:59

โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรี

27/6/2559 20:11:35

ประกาศรายชื่อนักศึกษา 2558 (วันที่ 9 มิ.ย.58)

12/6/2558 10:27:52

ระบบรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 4)

22/5/2558 13:28:37

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

21/5/2558 13:55:17

ปฏิทิน ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 2557

30/3/2558 11:11:45

รายงานตัว Admission

24/6/2557 16:42:41

งาน "ฝังพัทธ" วัดสวนสมบูรณ์

27/3/2556 0:00:00