มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

        วันที่  1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีระนองในโครงการ “ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนสตรีระนอง” ณ ห้องเรียนรวม 80 ปี  หลังจากนั้นนักเรียนและคณะครูได้เข้าชมฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีตัวแทนนักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงและนำชมฐานต่างๆ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง ฐานการเรียนรู้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz. ฐานการเรียนรู้เรื่องการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตดอกหน้าวัวในสวนปาล์มน้ำมัน ฐานการเรียนรู้เสม็ดแดงและการใช้ประโยชน์ ฐานการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืชและโครงการไผ่เพื่อน้อง

        อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสตรีระนองมีกำหนดการทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งนักเรียนแต่ละวัน ดังนี้

        วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

        วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

        วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

        วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

        รวมทั้งสิ้น 1,884 คน และคณะครูจำนวน 101 คน

 

ปรับปรุงข้อมูล : 2/8/2565 17:20:00     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 79

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เพื่อเป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทำงานของชุมชนเครือข่าย Community BioBank ณ โรงแรมอีโค โคซี บีชฟรอนท์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
      ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน  2565 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม สังกัด สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทำงานของชุมชนเครือข่าย Community BioBank ณ โรงแรมอีโค โคซี บีชฟรอนท์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาของ สพภ. และร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดในระหว่างเครือข่ายชุมชนทั้ง 23 แห่ง ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหว่างการทำงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
29 กันยายน 2565     |      13
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาควิชาการ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาควิชาการ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 หัวข้อนำเสนอ “การสำรวจชนิดปลาทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น (หินละแม)” ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      อย่างไรก็ตาม ผลงานการนำเสนอดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
26 กันยายน 2565     |      17
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับ "ดีเด่น"
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับ "ดีเด่น" ในรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 หัวข้อ "การอนุรักษ์และพัฒนาเคี่ยมแบบบูรณาการครบวงจร"  ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช       ทั้งนี้ คณะนักวิจัยประกอบด้วย อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และอาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
26 กันยายน 2565     |      21