มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964
4 สิงหาคม 2564 ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเป็นวิทยากรและการพูดเพื่อการสื่อสาร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
ปรับปรุงข้อมูล : 7/10/2564 9:07:33     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 26

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด