มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) เพื่อธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม พัฒนา คน-ชุมชน จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่อง เที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมรังสรรค์ ชั้น 1 โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา (ภาพโดยท่านอุปนายกสมาคมฯรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน และนางจินตนา ไพบูลย์)

ปรับปรุงข้อมูล : 21/1/2559 11:43:38     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 867

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร มอบนโยบายการพัฒนา ม.แม่โจ้-ชุมพร มุ่งผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในพื้นที่ สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
     วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณณัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี  พบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยอธิการบดี ได้มอบนโยบายการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดังนี้      1)  ด้านการสร้างรายได้ ผลักดันการเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล อาทิ กุ้งทะเล ปลาทะเล  สาหร่ายทะเล ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับบริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด โดยจะดำเนินการลงลึกในระดับ MOA ให้เกิดผลผลิตและรายได้ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อย่างเป็นรูปธรรม      เบื้องต้น บริษัท CPF ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในระยะเริ่มต้นปีแรก พื้นที่บ่อกุ้งรวมประมาณ 6 ไร่  รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ แรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ นักวิชาการและที่ปรึกษาด้านการเลี้ยงกุ้ง เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินงานเลี้ยงกุ้งเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต      2) ด้านการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ หากมีความพร้อม สามารถดำเนินการได้ ขับเคลื่อนภายใต้โครงการ “ชั่งหัวมัน”      3) ด้านแนวทางความร่วมมือทางการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. จากวิทยาลัยภาวนาโพธิคุณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยตั้งเป้ารุ่นแรก จำนวนประมาณ 300 คน เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร แบบบริการทางการศึกษานอกสถานที่ รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านการปลูกพืชอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ บนเกาะสมุย เป็นต้น      พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีและคณะได้พูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟังปัญหาการปฎิบัติงานของบุคลากรและให้ข้อเสนอแนะ  และลงพื้นที่เยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มทดลองละแม โดยมีนายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ หารือความร่วมมือทางวิชาการและวางแผนเลี้ยงกุ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต่อไป
19 สิงหาคม 2565     |      3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
     วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณณัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารแม่โจ้ 80 ปี      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน 3 ทุน มอบเหรียญเรียนดีแก่นักศึกษา จำนวน 19 คน มอบประกาศนีบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แต่ละสาขา จำนวน 5 คน มอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นแต่ละสาขา มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการเสริมสร้างศักยภาพ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ขับเคลื่อนศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Well-being Agriculture Center (WEBAC) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณณัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู      อย่างไรก็ตาม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พบปะพูดคุยพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย “ให้น้องๆนักศึกษาทุกคน ประพฤติตน อดทน สู้งาน ขยันหมั่นเพียร รู้หน้าที่ของตนเอง กตัญญู ทำอะไรให้ทำด้วยใจ เรียนรู้ ปรับตัว ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้ภาคภูมิใจในความเป็นลูกแม่โจ้ คนดีอยู่ที่ไหนก็มีความสุข”      พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้พบปะนักศึกษาและชี้แจงนโยบายการพัฒนานักศึกษาทั้งสามวิทยาเขตร่วมกัน สร้างเครือข่ายนักศึกษาภายใต้แนวคิด “แม่โจ้สามที่ แม่โจ้ Unity ทุกที่คือหนึ่งเดียว” พร้อมกับฝากข้อคิดแก่นักศึกษา ให้เป็นคนที่ "กล้าคิด กล้าทำ กล้านำและกล้ารับผิดชอบ" นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต่อไป
19 สิงหาคม 2565     |      2
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการเศรษฐกิจฐานราก “ชุมพรโมเดล” ณ กทช.หงษ์เจริญ อำเภอเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
      วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร อาจารย์นรมน โลไทยสงค์ ที่ปรึกษาโครงการชุมพรโมเดล นายปราโมทย์ ใสจุล ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร นางอ่อนศรี บรรคุเนิน เกษตรอำเภอท่าแซะ นายสราวุฒิ แต่งสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย ส.ป.ก.ชุมพร อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร” คณะนักวิจัย และเกษตรกรในพื้น กทช.หงษ์เจริญ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวิจัยโครงการ “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร” ณ กทช.หงษ์เจริญ ตำบลท่าแซะ อำเภอเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร       ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการ "ชุมพรโมเดล" ต้องได้รับความร่วมมือ จาก 3 ภาคส่วน ได้แก่      1.การขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยเกษตรกร      2.การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม      3.ความร่วมมือของส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไขปัญหา คือ ด้านรายได้ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมาธิการ เป็นกลไกในการเชื่อมต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เป้าหมายในการขับเคลื่อน "ชุมพรโมเดล" คือ ให้เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือน เพิ่มขึ้น มากกว่า 10,000 บาท/เดือน และมีรายได้อย่างยั่งยืน อีกหนึ่งด้านที่สำคัญ คือ ด้านการสื่อสารของโครงการเพื่อให้ กลุ่มผู้ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ รับทราบข้อมูล และการเผยแพร่ให้คนภายนอกได้รับทราบ ทั้ง 3 ด้านได้แก่       1.สร้างการรับรู้ โครงการสร้างรายได้จริง       2.การเข้าใจ การดำเนินการจัดทำกระบวนการที่ยั่งยืน      3.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการขับเคลื่อนทั้งภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดอย่างทั่วถึงในการนี้ อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย “ชุมพรโมเดล” ได้รายงานถึงความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมวิจัยในพื้นที่ กทช.หงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการไปแล้ว ดังนี้      1.การเลี้ยงแหนแดงเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อาหารปศุสัตว์และประมง       2.การผลิตเครื่องแกงก้อนกึ่งสำเร็จรูปด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์       3.การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยเล็บมือนาง      พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังการอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดประชุมกับคณะนักวิจัยเป็นประจำ เพื่อรายงานความคืบหน้าการวิจัยในแต่ละกิจกรรม ตลอดจนรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา      อย่างไรก็ตาม นอกจากลงพื้นเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร “การเลี้ยงแหนแดงเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อาหารปศุสัตว์และประมง” คณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎรและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธต่างๆ อาทิ กาแฟชายเก๋พันวานชุมพร,วิสาหกิจชุมชน มัลเบอร์รี่เขาช่องศีรีวงค์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหงษ์เจริญ พร้อมกับรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกร นับว่าเป็นการเป็นสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ให้เกษตรกรในพื้นที่ กทช.หงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ต่อไป      ชุมพรโมเดล เข้าใจ เข้าถึง ลงมือทำคือคำตอบ
16 สิงหาคม 2565     |      16