มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258
ศูนย์เกษตรสุขภาวะจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกร ณ เพื่อนใจรีสอร์ท ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Well-being Agriculture Center (WEBAC) พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นางณิชาพล บัวทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรสุขภาวะไปแสดงพร้อมเครือข่ายพร้อม นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวีตด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมงานวิจัย จังหวัดชุมพร (ชุมพรโมเดล) อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การพัฒนาคุณภาพพืชกระท่อม การใช้จุลินทรีย์นวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมและการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนในการทำเกษตรของเกษตรกร
14 พฤศจิกายน 2565     |      47
สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง สร้างภูมิคุ้มกันเสี่ยงจากบุรี่ สุรา ในกลุ่มเด็กและเยาวชน"
      วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 4 (เทียบเรียน) มหาวิทยาลัยเเม่โจ้-ชุมพร ได้จัดโครงการ "พี่สอนน้อง สร้างภูมิคุ้มกันเสี่ยงจากบุรี่ สุรา ในกลุ่มเด็กและเยาวชน" ภายใต้รายวิชา กก 311 การจัดการโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย เป็นอาจารย์ประจำวิชา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ สุรา ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่กับน้อง และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  40 คน       อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสิ่งของและงบประมาณในการทำกิจกรรม
14 พฤศจิกายน 2565     |      58
สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม “การปันสุขสร้างรอยยิ้ม ที่บ้านเอื้อพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร”
      วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวจิราวรรณ หลานไทย  พร้อมด้วยนางเจริญรัตน์ ปรกติ นางสาวพินธุอร นิลนคร นางสาวลัดดาวรรณ กาญจนนิยม และนางสาวหทัยพร จีนประชา นักศึกษาสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 4  (เทียบเรียน) พร้อมผู้ติดตาม ได้จัดทำโครงการ การปันสุขสร้างรอยยิ้ม ที่บ้านเอื้อพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพรภายใต้รายวิชา กก 311 การจัดการโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย เป็นอาจารย์ประจำวิชา  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความสามัคคี และช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน      อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณอาจารย์จรงค์ธร แก้วนาพันธ์ และครูนราดา แก้วนาพันธ์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้นักศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้      ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือน้องๆ อาทิ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เลี้ยงอาหารว่างหรืออาหารกลางวัน สามารถติดต่อได้ที่บ้านเอื้อพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ 080- 889 9771 (นายจรงค์ธร แก้วนาพันธ์)
14 พฤศจิกายน 2565     |      47
นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก
      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Well-being Agriculture Center (WEBAC) พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นางณิชาพล บัวทอง นางสาวดวงจันทร์ บุญกุล เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในโอกาสที่นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ลงพื้นที่ ติดตามนโยบายการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในการนี้ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ ได้พาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรสุขภาวะฯ และเครือข่ายพร้อมนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวีตด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมงานวิจัย จังหวัดชุมพร” (ชุมพรโมเดล) เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ การพัฒนาคุณภาพพืชกระท่อม การใช้จุลินทรีย์นวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมและผลิตปุ๋ยชีวภาพ
14 พฤศจิกายน 2565     |      56
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
      วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีกำกับดูแลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย และนางชไมพร ตันสุวรรณ ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานรำลึกถึง ศาสตราจารย์  ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย  อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคคลต้นแบบลูกแม่โจ้ และผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
30 ตุลาคม 2565     |      39
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการ "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" สุดยอดทอร์คโชว์ อ.จตุพล ชมภูนิช ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม
      วันที่ 22 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติปี 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ชลดรงค์ ทองสง และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุ และสังคมผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล หรือทักษะงานเฉพาะของผู้สูงอายุทางด้านการเกษตร      ดำเนินการจัดทอล์คโชว์ วิทยากรโดย อ.จตุพล ชมภูนิช ในการสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ กล่าวต้อนรับโดย อ.ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ กล่าวต้อนรับโดย นายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดชุมพร ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชุมพร จำนวน 184 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะงานด้านการเกษตรของผู้สูงอายุวัยเกษียณในจังหวัดชุมพร และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ สร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุวัยเกษียณของจังหวัดชุมพร โดยการสร้างโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล Training Up skill ผ่านการเรียนรู้แบบ E-Learning ทำให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างคุณค่าภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ
24 ตุลาคม 2565     |      251
“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” โครงการดีๆที่ผู้สูงอายุไม่ควรพลาด รับสมัครเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565
       มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอเชิญชวนผู้สูงอายุช่วงอายุ 55-77 ปี ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565  พบกันในกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุ ทอล์คโชว์โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร      เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โคด หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 494 5193 ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อที่ระลึกจากโครงการ       รายะเอียดโครงการและ ติดตามกิจกรรมภายใต้ได้ที่ https://www.lifelong.chumphon.mju.ac.th/
16 ตุลาคม 2565     |      149
ม.แม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลชนะเลิศเรือพระบก ประเภทสวยงาม และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวัสดุท้องถิ่น พื้นเมือง ขนาดใหญ่ ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 179
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 179 จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 นำโดยที่ปรึกษาคณบดี อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา ร่วมกับวัดปากน้ำละแม อำเภอละแม วัดคีรีวงก์(วัดน้ำตก) อำเภอหลังสวน และองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อจัดส่งเรือพระบกเข้าร่วมประกวด โดยมีนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้ชักลากเรือพระในครั้งนี้ ซึ่งในการร่วมงานดังกล่าวเรือพระบกในความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรือพระบกวัดปากน้ำละแม ประเภทสวยงาม ขนาดเล็กและรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือพระบกวัดคีรีวงก์ ประเภทวัสดุท้องถิ่น พื้นเมือง ขนาดใหญ่
13 ตุลาคม 2565     |      79
ทั้งหมด 179 หน้า